Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Araç Mübadelesi
Türü
Ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet değişik marka ve modelde taşıtın mübadelesi yapılacaktır.
Miktar
25
Tarih
10.11.2015
Yer
İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü/ ÇORUM
Açıklamalar
Ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet değişik marka ve modelde taşıtın mübadelesi yapılacaktır.

                                                                                                                                                                  1.İdarenin
a) Adı ve Adresi                     : Çorum İl Emniyet Müdürlüğü – Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No : 1  ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası  : 0 364 224 10 09  Faks: 0 364 225 67 09
2-Mübadelenin
a) Yapılacağı yer       : İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü/ ÇORUM
b) Tarihi ve saati      : 10/11/2015 günü Saat: 14:00
3-Mübadele konusu malın;
a) İdare tarafından verilecek malın niteliği, türü ve miktarı: Ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet değişik marka ve modelde taşıtın mübadelesi yapılacaktır.
b) İdare tarafından alınacak malın niteliği, türü ve miktarı: 4 Adet Toyota Corolla 1.33 LİFE marka taşıt ile mübadele edilecektir. Mübadele karşılığı alınacak araçların teknik özellikleri İdari ve Teknik şartnamelerde belirtilmiştir.
4-Teslim Etme ve Teslim Alma yeri:
a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü ( Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No : 1  ÇORUM ) adresine teslim edilecektir.
b) Teslim edilecek Taşıtlar  Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü  ( Samsun Yolu 7. Kilometre üzerinde ) adresinden alınacaktır.
c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.
d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
 5- Mübadele karşılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 206.900,00 TL. Alınacak malın tahmini bedeli 220.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.
6- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu,
b) Mübadele şartnamesinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar
c) Tebligat adresini gösterir belge
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir.
7- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
8- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, Mübadele dokümanı İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü/ ÇORUM adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
9- Teklifler, 10/11/2015 günü Saat 14:00 ‘ e kadar İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü /ÇORUM adresine verilecektir.
 10- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir.
11- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.
12- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
13- Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b bendinde belirtilen adreste görülebilir.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü olmalıdır.
15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
​​
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crıme
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü