Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Mantolama ve Çatı Onarımı işi
Türü
Miktar
Tarih
07.06.2017
Yer
Çorum Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü İnşaat Emlak Büro Amirliği
Açıklamalar
                         
ÇORUM KARGI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ LOJMANLI HİZMET BİNASININ MANTOLAMA VE ÇATI ONARIMI İŞİ
ÇORUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çorum Kargı İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı Hizmet Binasının Mantolama ve Çatı Onarımı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2017/251674
1-                İdarenin
a)   Adresi : Karakeçili Mahallesi Fuar Caddesi No: 1 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b)  Telefon ve faks numarası :3642241009 - 3642256709
c)  Elektronik Posta Adresi :   corumsatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-                  İhale   konusu yapım işinin
a)  Niteliği, türü ve miktan: 1 Adet Mantolama ve Çatı Onarımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)   Yapılacağı yer: Çorum Kargı İlçesi
c)  İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 70 (YETMİŞ) takvim günüdür.
 
 3- İhalenin
a)  Yapılacağı yer                             : Çorum Emniyet Müdürlüğü-Loj istik Müdürlüğü İnşaat Emlak Büro
Amirliği (3.Kat)
b)   Tarihi ve saati                           : 07.06.2017 - 10:00
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.1.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİNDE YER ALAN B III GRUP İŞLER VEYA BU İŞLERLE İLGİLİ ONARIM VE TAMAMLAMA İŞLERİ KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2.  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.                                   Ekonomik          açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.   İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.   İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.   İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Müdürlüğü İnşaat Emlak Büro Amirliği (3.Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2.   İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Müdürlüğü İnşaat Emlak Büro Amirliği (3.Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.   İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis bakım ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • Turn Back Crıme
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü